Displaying 1 - 50 of 1031
中文和合本
歷代志上
Text
代上 1:1 亞當之譜系
代上 1:1 亞當生塞特;塞特生以挪士;
代上 1:2 以挪士生該南;該南生瑪勒列;瑪勒列生雅列;
代上 1:3 雅列生以諾;以諾生瑪土撒拉;瑪土撒拉生拉麥;
代上 1:4 拉麥生挪亞;挪亞生閃、含、雅弗。
代上 1:5 雅弗的兒子是歌篾、瑪各、瑪代、雅完、土巴、米設、提拉。
代上 1:6 歌篾的兒子是亞實基拿、低法(在創世記十章三節是利法)、陀迦瑪。
代上 1:7 雅完的兒子是以利沙、他施、基提、多單(有作羅單的)。
代上 1:8 含的兒子是古實、麥西、弗、迦南。
代上 1:9 古實的兒子是西巴、哈腓拉、撒弗他、拉瑪、撒弗提迦。拉瑪的兒子是示巴、底但。
代上 1:10 古實生寧錄;他為世上英雄之首。
代上 1:11 麥西生路低人、亞拿米人、利哈比人、拿弗土希人、
代上 1:12 帕斯魯細人、迦斯路希人、迦斐託人;從迦斐託出來的有非利士人。
代上 1:13 迦南生長子西頓,又生赫
代上 1:14 和耶布斯人、亞摩利人、革迦撒人、
代上 1:15 希未人、亞基人、西尼人、
代上 1:16 亞瓦底人、洗瑪利人,並哈馬人。
代上 1:17 閃的兒子是以攔、亞述、亞法撒、路德、亞蘭、烏斯、戶勒、基帖、米設(在創世記十章二十三節是瑪施)。
代上 1:18 亞法撒生沙拉;沙拉生希伯。
代上 1:19 希伯生了兩個兒子:一個名叫法勒(就是分的意思),因為那時人就分地居住;法勒的兄弟名叫約坍。
代上 1:20 約坍生亞摩答、沙列、哈薩瑪非、耶拉、
代上 1:21 哈多蘭、烏薩、德拉、
代上 1:22 以巴錄、亞比瑪利、示巴、
代上 1:23 阿斐、哈腓拉、約巴。這都是約坍的兒子。
代上 1:24 閃生亞法撒;亞法撒生沙拉;
代上 1:25 沙拉生希伯;希伯生法勒;法勒生拉吳;
代上 1:26 拉吳生西鹿;西鹿生拿鶴;拿鶴生他拉;
代上 1:27 他拉生亞伯蘭,亞伯蘭就是亞伯拉罕。
代上 1:28 亞伯拉罕之後裔
代上 1:28 亞伯拉罕的兒子是以撒、以實瑪利。
代上 1:29 以實瑪利的兒子記在下面:以實瑪利的長子是尼拜約,其次是基達、押德別、米比衫、
代上 1:30 米施瑪、度瑪、瑪撒、哈達、提瑪、
代上 1:31 伊突、拿非施、基底瑪。這都是以實瑪利的兒子。
代上 1:32 亞伯拉罕的妾基土拉所生的兒子,就是心蘭、約珊、米但、米甸、伊施巴、書亞。約珊的兒子是示巴、底但。
代上 1:33 米甸的兒子是以法、以弗、哈諾、亞比大、以勒大。這都是基土拉的子孫。
代上 1:34 亞伯拉罕生以撒;以撒的兒子是以掃和以色列。
代上 1:35 以掃之後裔
代上 1:35 以掃的兒子是以利法、流珥、耶烏施、雅蘭、可拉。
代上 1:36 以利法的兒子是提幔、阿抹、洗玻、迦坦、基納斯、亭納、亞瑪力。
代上 1:37 流珥的兒子是拿哈、謝拉、沙瑪、米撒。
代上 1:38 西珥之後裔
代上 1:38 西珥的兒子是羅坍、朔巴、祭便、亞拿、底順、以察、底珊。
代上 1:39 羅坍的兒子是何利、荷幔;羅坍的妹子是亭納。
代上 1:40 朔巴的兒子是亞勒文、瑪拿轄、以巴錄、示非、阿南。祭便的兒子是亞雅、亞拿。
代上 1:41 亞拿的兒子是底順。底順的兒子是哈默蘭、伊是班、益蘭、基蘭。
代上 1:42 以察的兒子是辟罕、撒番、亞干。底珊的兒子是烏斯、亞蘭。
代上 1:43 以東諸王
代上 1:43 以色列人未有君王治理之先,在以東地作王的記在下面:有比珥的兒子比拉,他的京城名叫亭哈巴。
代上 1:44 比拉死了,波斯拉人謝拉的兒子約巴接續他作王。
代上 1:45 約巴死了,提幔地的人戶珊接續他作王。

Pages